การพัฒนา AphasiaTalk

จุดประสงค์

1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
2. สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบข้อความและเสียง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเสียงพูดสำหรับคำศัพท์ในแต่ละรูปเมื่อผู้ป่วยได้ทำการกดรูปนั้นๆ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงคำศัพท์นั้นได้มากขึ้น
3. มีรูปภาพซึ่งสามารถสื่อความหมายของความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่าวยได้อย่างชัดเจน และครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
4. ใช้งานง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและการออกแบบ

การทำงานที่เรียบง่าย

ลดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ต้องกดเลือกปุ่มต่างๆ ตามรายการให้น้อยครั้งที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากและความซับซ้อนของการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ออกแบบหน้าจอที่คำนึงถึงขนาดของหน้าจอและขนาดของรายการต่างๆ ให้มีขนาดใหญ่และเห็นได้ง่าย เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากที่สุด สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดในการมองเห็นหรือมีอาการมือสั่น

สีที่เลือก

ใช้สีฟ้าเป็นหลัก โดยมีสีขาวและสีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเป็นสีที่สว่างสดใสและไม่ทำความระคายเคืองแก่สายตามากเกินไป

ขนาดตัวอักษรและรูปภาพ

ตัวอักษรมีขนาดใหญ่และเป็นตัวหนาเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกรายการ และลดโอกาสในการกดผิดรายการที่มาจากอาการมือสั่น

ทีมพัฒนา

  • รศ. ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์       ที่ปรึกษา

  • ดร. นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์     ที่ปรึกษา

  • นายภัทรดนัย เพชรรัตน์                 ผู้พัฒนา

  • นางสาวปริมธิพร เพชรธํารงชัย      ผู้พัฒนา

  • นางสาวสุพิชญา ธีรนันท์                ผู้พัฒนา