เกี่ยวกับอะฟาเซีย

อะฟาเซีย คืออะไร?

อะฟาเซีย คือผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากการมีสภาพหรืออาการบาดเจ็บของสมองส่วนที่ควบคุมภาษา ส่วนมากพบในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงทักษะการคำนวณ การสะกดคำ การพูด และการฟัง โดยภาวะสูญเสียความสามารถในการสื่อสาร

รูปแบบของอะฟาเซีย

1. อะฟาเซียที่มีปัญหาด้านการรับรู้ทางภาษา มีความบกพร่องด้านการฟัง ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจภาษาที่ได้รับฟังจากบุคคลอื่น แต่ส่วนสมองของการพูดยังปกติ โดยผู้ป่วยยังสามารถพูดได้ปกติ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงกับความหมายทั่วไปของบุคคลอื่น

2. อะฟาเซียที่มีปัญหาด้านการแสดงออกทางภาษา มีความบกพร่องด้านการพูดเด่นชัดกว่าด้านอื่น สามารถเข้าใจคำพูดของคนอื่น อ่านหนังสือได้ หรือสามารถแสดงออกโดยการเขียนหรือทำท่าทางได้ แต่ไม่สามารถพูดคุยได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยอาจมีอาการพูดไม่ชัด พูดไม่คล่อง พูดผิดไวยากรณ์ พูดเฉพาะคำสำคัญของประโยค และมีปัญหาในการนึกคิดคำพูดหรือคำศัพท์ต่างๆ

3. อะฟาเซียที่มีปัญหาทั้งด้านการรับรู้ภาษาและการแสดงออกทางภาษา มีความบกพร่องและปัญหาทั้ง 2 แบบดังกล่าว